Aspecte juridice privind regimul armelor şi muniţiilor

 

Regimul juridic al armelor şi muniţiilor este reglementat de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 425 din 10 iunie 2014) şi de H.G. nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 241 din 23 martie 2005), cu modificările și completările ulterioare, de HG 1914/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr.1050 din 29 decembrie 2006) şi de O.G. nr.26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 628 din 29 august 2008).

Noile reglementări privind regimul armelor şi muniţiilor au fost adoptate în contextul armonizării cadrului legislativ naţional cu reglementările internaţionale în acest domeniu. Implementarea acquis-ului comunitar pe această linie are ca obiectiv central implementarea prevederilor Directivei nr. 477/1991 a Consiliului Comunităţii Europene, cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii de arme, modificată și completată de Directiva nr. 2008/51/CE.

 

În conformitate cu art. 3 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor Inspectoratul General al Poliţiei Române este autoritatea competentă care exercită controlul privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi cu privire la operaţiunile cu arme şi muniţii.

 

Aspecte generale privind regimul armelor

 

Armele militare pot fi deţinute şi folosite numai de către structurile specializate care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Armele letale pot fi deţinute sau, după caz, purtate şi folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de armă, iar de către persoanele juridice pot fi deţinute şi folosite numai în baza autorizaţiei eliberate în condiţiile legii 295/2004.

 

Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor letale (Art. 14, Legea nr. 295/2004 ):

 

Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor letale

Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a. au împlinit vârsta de 18 ani;

b. deţin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor;
c. nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie ori pentru infracţiuni prevăzute de prezenta lege;

d. nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie;

e. sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi folosi arme şi muniţii;

f. nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;

g. au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

h. nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5);

i. nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.

Cererea de eliberare a autorizaţiei de procurare a armelor se depune de către solicitant la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa. Cererea se soluţionează în termen de maximum 45 de zile, în cazul primei autorizări, şi în termen de maximum 30 de zile, în cazul autorizărilor ulterioare.

Dacă autoritatea competentă cu soluţionarea cererii constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale, solicitantului i se refuză autorizarea de procurare a armei şi i se comunică, în scris,soluţia adoptată, precum şi motivele care au stat la baza acesteia.

Soluţia este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi poate fi atacată în termen de 15 zile de la data la care a fost adusă la cunoştinţa solicitantului.

 

Armele de apărare şi pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane:

 • demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după încetarea activităţii, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;
 • persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepţia personalului de pază din cadrul societăţilor specializate de pază;
 • persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate.

 

Armele de vânătoare pot fi procurate de către vânători.

Armele de tir pot fi procurate de către sportivii şi antrenorii de tir, precum şi de către vânătorii. Vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi.

Armele de colecţie letale, aflate în stare de funcţionare, pot fi procurate numai de către colecţionarii de arme.

Procurarea armelor se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, sponsorizare, închiriere sau comodat.

Persoanele care deţin arme letale procurate în condiţiile prezentei legi le pot înstrăina numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizaţi să comercializeze astfel de arme.

 

Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri. În vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului de 5 ani la structura de poliţie competentă în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cu armele înscrise în permis, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege iar armele destinate folosirii în condiţiile prezentei legi au efectuată inspecţia tehnică periodică.

Permisul de armă conferă titularului drepturile prevăzute de lege şi după radierea din acesta a armelor înstrăinate prin vânzare, donaţie, închiriere sau comodat, până la expirarea termenului de valabilitate.

 

TABEL CU POLIGOANE AUTORIZATE LA NIVEL NATIONAL

 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ATESTATULUI DE COLECŢIONAR  ŞI A AUTORIZAŢIEI PENTRU PROCURAREA ARMEI LETALE CU DESTINAŢIA COLECŢIE

 

          Acte necesare pentru obţinerea atestatului de colecţionar:

          a) cerere;

          b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

          c) certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că solicitantul nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii, care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale, şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;

          d) certificat de cazier judiciar;

          e) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

          f) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original şi în copie;

          g) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

          h) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare,

precum şi de unul dintre următoarele documente, după caz, care să justifice scopul solicitării:

         - dovada calităţii de moştenitor al unei arme letale;

         - actul de donaţie din partea unei instituţii publice, a unui muzeu, a unei alte persoane juridice autorizate, precum şi din partea persoanelor fizice care deţin în mod legal arma ce urmează a fi donată;

         - document emis de producător sau de o instituţie abilitată din ţară sau din afara teritoriului României, care atestă că arma ce urmează a fi procurată este o armă destinată a fi piesă de muzeu sau constituie o raritate ori are valoare artistică, ştiinţifică sau documentară;

          - adeverinţă eliberată de o asociaţie de colecţionari, legal constituită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care să ateste calitatea de membru a solicitantului sau, după caz, faptul că acesta urmează să devină membru după procurarea armelor de colecţie;

          - dovada faptului că solicitantul a fost titular al dreptului de deţinere sau de port şi folosire a unei arme letale, iar acest drept nu a încetat din motive imputabile acestuia.

          În situaţia în care solicitantul este titular al dreptului de deţinere sau de port şi folosire a unei arme letale, cererea poate fi însoţită doar de permisul de armă valabil.

 

        Documentele constitutive ale dosarului de autorizare pentru procurare a armei letale cu destinaţia colecţie 

          a) cerere;

          b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

          c) atestatul de colecţionar - copie

          g) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

          h) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;

          precum şi de unul dintre următoarele documente, după caz, care să justifice scopul solicitării:

         - dovada calităţii de moştenitor al unei arme letale;

         - actul de donaţie din partea unei instituţii publice, a unui muzeu, a unei alte persoane juridice autorizate, precum şi din partea persoanelor fizice care deţin în mod legal arma ce urmează a fi donată;

          - adeverinţă eliberată de o asociaţie de colecţionari, legal constituită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care să ateste calitatea de membru a solicitantului sau, după caz, faptul că acesta urmează să devină membru după procurarea armelor de colecţie;

          - dovada faptului că solicitantul a fost titular al dreptului de deţinere sau de port şi folosire a unei arme letale, iar acest drept nu a încetat din motive imputabile acestuia.

           Autorizaţia de procurare a armei letale cu destinaţia colecţie, se eliberează  în funcţie de cuantumul taxei plătite pentru autorizare respectiv 1-11 zile (100 lei) şi 11-30 zile  (50 lei) de la data înregistrării la secretariatul structurii a.e.s.p., informând totodată persoana solicitantă  despre obligaţia acesteia de a se prezenta în termen de 3 zile lucrătoare, cu autorizaţia de procurare, arma şi după caz muniţia procurată, la structura a.e.s.p.emitentă.  

 

          Înscrierea armei în permisul de armă (de TIP A).

       

       Documente necesare:

          a) autorizaţia de procurare a armei completată pe verso de către armurier în cazul în care arma a fost procurată din România, sau de către autorităţile vamale din punctul de frontieră prin care s-a introdus arma în ţară în situaţia în care aceasta a fost procurată din afara spaţiului Uniunii Europene;              

         b) factură fiscală eliberată de către un armurier autorizat sau documentul care atestă faptul că arma a fost procurată în condiţii de legalitate, în original şi în copie  ; după confruntare originalul documentului va fi restituit titularului;

         c) actul de identitate al deţinătorului;

         d) chitanţă vamală în situaţia în care armele au fost procurate din afara spaţiului U.E.;

         e) permisul de transfer al armei eliberat de autorităţile statului de provenienţă ale acesteia, în cazul în care arma este procurată din spaţiul Uniunii Europene ;                                                                Dacă în urma verificărilor nu au rezultat nereguli sau impedimente se emite  permisul de tip A (deţinere).

         În cazul în care colecţionarul de arme deţine în colecţie un număr mai mare de 15 arme se solicită acestuia amenajarea camerei de depozitare în condiţiile prevăzute de art. 14 alin.3 din H.G. nr. 130/2005 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor.

          Dacă arma procurată face parte din categoria celor cu ţeavă ghintuită deţinătorii se programează în vederea executării tragerilor experimentale pentru alimentarea sistemului I.B.I.S., având alocate pentru fiecare ţeavă câte cinci cartuşe de calibru corespunzător.

          Colecţionarii pot procura numai arme de colecţie, fără muniţia aferentă.

          Armele scurte prevăzute la punctul B7 din Anexa Legii nr. 295/2004, pot fi procurate pentru a fi deţinute ca arme de colecţie, numai dacă au fost proiectate înainte de anul 1945.

          Scoaterea armelor destinate colecţiei din incinta locului unde sunt păstrate se face exclusiv cu aprobarea structurii de poliţie arme, explozivi şi substanţe periculoase comtetentă teritorial, cu excepţia cazului în care acestea urmează a fi prezentate organelor competente pentru prelungirea perioadei de valabilitate a permisului în care sunt înscrise.

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII PERMISULUI DE ARMĂ ŞI A ATESTATULUI DE COLECŢIONAR

 

Valabilitatea permiselor de armă şi a atestatele de colecţionar se prelungeşte o dată la 5 ani (de la data eliberării, respectiv de la data ultimei prelungiri) de către organul de poliţie competent teritorial.

 

Pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă sunt necesare următoarele:

 • cerere;
 • permisul de armă şi armele înscrise în acesta;
 • actul de identitate;
 • permisul de vânătoare (în cazul persoanelor cu drept de port şi folosire al armelor de vânătoare;
 • o fotografie color ( dimensiune 4 x 5 cm);
 • atestatul de colecţionar, în cazul persoanelor fizice care deţin arme în colecţie;
 • certificatul medical tip, din care să rezulte ca persoana este aptă să deţină şi să folosească arme si muniţii, eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii;
 • aviz psihologic din care să rezulte ca persoana este aptă să deţină şi să folosească arme si muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii de către un psiholog autorizat pentru astfel de teste, atestat în domeniul siguranţei naţionale;
 • adeverinţă care să ateste calitatea de antrenor sau sportiv categoria I, pentru persoanele care deţin arme de tir si nu sunt vânători autorizaţi;
 • adeverinţă din care rezultă calitatea conferită de lege pentru deţinerea portul şi folosirea armelor de apărare şi pază
 • certificat de cazier judiciar.

Orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege are dreptul să deţină la domiciliul, reşedinţa, sediu sau punctul de lucru arme şi muniţii. Persoanele fizice şi juridice care au dreptul să deţină, să poarte, să folosească, să comercializeze sau, după caz, să repare arme sunt obligate să permită controlul armelor, pieselor şi muniţiilor deţinute, la solicitarea organelor de poliţie, şi să asigure securitatea acestora. Condiţiile de asigurare a securităţii acestor arme sunt stabilite prin normele metodologice.

Deţinătorii armelor letale sunt obligaţi să anunţe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliţie despre dispariţia, pierderea sau furtul acestor arme.

Persoana care ia la cunoştinţă despre existenţa unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a muniţiilor deţinute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie.

Persoana care găseşte o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori muniţii este obligată să le predea sau să anunţe la cel mai apropiat organ de poliţie.

Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod legal arme sau muniţii au obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul a decedat sau este declarat dispărut,  să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie şi să depună armele şi muniţiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la data decesului ori, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei.

 

Autorizarea călătoriilor în străinătate cu armele letale şi muniţia corespunzătoare.

Persoana care deţine, în condiţiile legii, arme letale şi care doreşte să călătorească în străinătate cu acestea poate solicita organului de poliţie care i-a acordat permisul de armă eliberarea unei autorizaţii în baza căreia organele poliţiei de frontieră permit ieşirea de pe teritoriul României cu armele şi muniţia înscrise în autorizaţie, făcând menţiune despre acestea în documentul de călătorie al titularului.

Pentru a călătorii cu armele de vânătoare şi tir sportiv înscrise în permisul de armă în spaţiul Uniunii Europene, titularul dreptului de port şi folosire este obligat să solicite structurii arme, explozivi şi substanţe periculoase, care a eliberat permisul de armă, eliberarea Paşaportului European pentru Arme de Foc, document, care însoţit de invitaţia de participare la vânătoare sau după caz la un concurs de tir sportiv îi conferă titularului dreptul de a călătorii în interiorul U.E. cu armele înscrise în document.

 

Procurarea armelor letale de către străinii cu domiciliul sau reşedinţa în România.

Străinii care au reşedinţa sau domiciliul în România pot fi autorizaţi să procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colecţie. În sensul legii, sunt consideraţi că au reşedinţa sau domiciliul în România străinii titulari ai unui permis de şedere temporară sau, după caz, permanentă, acordat în condiţiile legii privind regimul străinilor în România, precum şi străinii care au dobândit o formă de protecţie în România în condiţiile legii privind statutul şi regimul refugiaţilor.

 

Introducerea, deţinerea, portul şi folosirea armelor letale, pe teritoriul României de către cetăţenii străini.

Străinii care călătoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condiţiile legii, pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, pot fi autorizaţi să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească armele de vânătoare sau de tir pe care le deţin, dacă armele şi muniţia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei.

Avizul de introducere a armelor în ţară se poate acorda străinilor de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, în următoarele condiţii:

 • fac dovada deţinerii legale a armelor, în statul de unde provin;
 • arma să îndeplinească condiţiile impuse de normele de omologare;
 • în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitaţie nominală de la o asociaţie de vânătoare din România, legal constituită, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, curespectarea prevederilor legale în vigoare, ori, după caz, prezintă invitaţia unui colecţionar de arme român;
 • în cazul armelor de tir, fac dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federaţiile sportive naţionale de specialitate;

 

Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale.

Cetăţenii români şi rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, precum şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale din categoriile C şi D din anexă, precum şi muniţia aferentă de la orice armurier şi, după caz, intermediar care comercializează astfel de arme, în condiţiile autorizării (armele prevăzute în categoria C din anexă) respectiv a notificării prealabile (armele prevăzute în categoria D din anexă).

Notificarea în vederea procurării armelor neletale din categoria D se depune în formă scrisă şi trebuie să fie însoţită de actul de identitate, în original sau în copie, care să ateste vârsta solicitantului, precum şi, după caz, şederea legală pe teritoriul României.

După procurarea armelor neletale prevăzute la categoria D din anexa legii, solicitantul are obligaţia de a se prezenta în termen de 5 zile la organul competent care a emis dovada notificării în vederea eliberării certificatului de deţinător (model anexa 15 din H.G nr. 130/24.02.2005) şi înscrierea armei neletale în acest document. Pentru aceasta va prezenta următoarele acte:

 • dovada notificării, ştampilată si semnată pe verso de armurier, în cazul cumpărării;
 • factura de procurarea armei, sau după caz:
 • certificat de moştenitor;
 • act de donaţie;
 • chitanţă vamală;
 • ordin/dispoziţie de recompensă sau dar, a conducătorului instituţiei;
 • arma şi muniţia procurată.

 

RADIEREA

a) Solicitantul se prezintă la organul de poliţie competent pentru radierea armelor neletale prevăzute la categoria D din anexa legii în termen de 10 zile de la înstrăinare cu următoarele documente:

 • cerere;
 • documentul autentic în original şi copie care atestă faptulcă arma a fost înstrăinată încondiţiile legii  (factura fiscală eliberată de un armurier autorizat sau după caz act de donaţie)
 • certificatul de deţinător;
 • BI/CI–original şi copie;

b) Solicitantul se prezintă la organul de poliţie competent pentru radierea armelor neletale prevăzute la categoria C din anexa legii în termen de 10 zile de la înstrăinare cu următoarele documente:

 • cerere;
 • factura de vânzare a armei neletale eliberată de un armurier, sau după caz, act de donaţie;
 • permisul de armă;
 • BI/CI – original şi copie;

Observaţii:

Orice operaţiune de vânzare cumpărare a armelor neletale se va face numai prin intermediul armurierilor.

Dovada dobândirii-procurării unei arme neletale se poate face şi cu actele notariale prevăzute de lege (certificat de moştenitor, donaţie, etc.), în original sau copie autentificată.

Armele neletale nu pot fi înstrăinate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepţia cazului în care acestea sunt depuse la organul de poliţie competent, la personalul abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum şi în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitării sau înstrăinării.

 

Certificatul de deţinător.

Persoanele care au procurat arme neletale din categoria D din anexa legii au obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data procurării, sau maxim 15 zile atunci când arma a fost procurată din străinătate să se prezinte cu acestea la organele de poliţie componente, în vederea eliberării certificatului de deţinător. Certificatul de deţinător conferă titularului dreptul de deţinere, a armelor înscrise în acest document.

 

Portul armelor neletale destinate pentru autoapărare.

Persoanele autorizate au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă neletală destinată pentru autoapărare. Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiţii:

- în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;

- dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra sa;

- neînsoţite de documentul care atestă dreptul de port şi folosire.

 

Uzul de armă neletală destinată pentru autoapărare.

Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate. Folosirea armelor în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.
 

Categoriile de persoane juridice care pot procura, deţine şi folosi arme şi muniţii:

Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale sunt autorizate să procure, să înstrăineze, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condiţiile stabilite prin legi speciale.

Persoanele juridice de drept public, altele decât cele cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi persoanele juridice şi unităţile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, în condiţiile prezentei legi, pentru exercitarea atribuţiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare a acestora.

Persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, pot fi autorizate în condiţiile prezentei legi, în funcţie de obiectul lor de activitate, să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru:

a) înarmarea personalului abilitat să desfăşoare activităţi de pază, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le aparţin sau cărora le asigură protecţie, precum şi a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitării de valori importante, în cazul societăţilor al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îşi pot asigura paza proprie, în condiţiile legii.

b) desfăşurarea activităţilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum şi organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instrire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii.

c) desfăşurarea activităţilor sportive, artistice, în centrele de producţie cinematografică şi televiziune, precum şi în cadrul spectacolelor de circ şi teatru.
Muzeele pot fi autorizate, în condiţiile prezentei legi, să procure şi să deţină arme de colecţie, precum şi arme neletale, după caz.

Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să deţină sau să folosească, pe teritoriul României, arme din categoria A din anexă, şi nici muniţia corespunzătoare acestora.

Pe teritoriul României, operaţiunile cu arme şi muniţii (producerea, confecţionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donaţia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea şi distrugerea armelor de foc şi muniţiilor) pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor autorizaţi în acest sens.

 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI DE PORT- ARMĂ 

PROCEDURA DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE PENTRU PROCURARE, DEŢINERE, PORT ŞI FOLOSIRE A ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR LETALE ŞI NELETALE

În vederea autorizării procurării armelor letale, cetăţenii români sau străinii cu domiciliul ori reşedinţa în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau după caz, au reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea 295/2004:

 1. cerere tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005);
 2. actul de identitate al solicitantului, original şi copie;
 3. un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una din afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, purta şi folosi arme şi muniţii letale, şi este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
 4. certificat de cazier judiciar;
 5. aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
 6. certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original şi copie;
 7. două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;
 8. dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;
 9. abrogat;
 10. permis de vânătoare, în original şi copie, eliberat de o organizaţie vânătorească legal constituită, afiliată la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România – pentru arme lungi cu destinaţia – vânătoare sau după caz, tir sportiv sau biatlon, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii acesteia;
 11. carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de Agenţia Naţională pentru Sport sau legitimaţie de sportiv de tir sau biatlon, vizat la zi de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon, în original şi copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii, trebuie să prezinte şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care este legitimat, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;
 12. adeverinţă care atestă, în cazul cetăţeanului român, faptul că titularul are calitatea prevăzută la art. 13 alin.(2) lit.a) şi b) din Legea 295/2004, eliberată de instituţia competentă în acest sens, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei de apărare şi pază în scopul portului şi folosirii acesteia.

În vederea autorizării procurării armelor neletale prevăzute la categoria C din anexa Legii,  cetăţeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, îşi are reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 57 alin. (2) din Lege:

 1. cerere-tip, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1;
 2. actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
 3. un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii, care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii, şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
 4. certificat de cazier judiciar;
 5. aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
 6. două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;
 7. dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; aceleaşi ca pentru armele letale

- Termenul de eliberare al autorizaţiei de procurare este 30 de zile lucrătoare, iar valabilitatea autorizaţiei este de 90 de zile, termen ce poate fi prelungit o singură dată pentru aceeaşi perioadă ;

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII PERMISULUI DE TRANSFER ARME ŞIMUNIŢII LETALE ŞI NELETALE SUPUSE AUTORIZĂRII DINTR-UN STAT MEMBRU AL U.E. ÎN ROMÂNIA

 • cerere tip (ANEXA 3);
 • factura proformă, din cuprinsul căreia să reiasă, obligatoriu, tipul, marca şi cantităţile de arme şi muniţii care fac obiectul transferului;
 • documente, însoţite de traducerea în limba română efectuată de către un traducător autorizat, prin care se face dovada că expeditorul este autorizat, de către autorităţile statului membru, să efectueze transferul armelor şi muniţiilor;
 • documente din care să reiasă că destinatarul din România este autorizat să procure, să deţină şi să efectueze operaţiuni cu armele/muniţiile care vor fi transferate către acesta;
 • documente din care să reiasă că paza transportului este asigurată pe teritoriul României;
 • împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea acordului prealabil privind transferul armelor şi muniţiilor letale/neletale supuse autorizării, după caz. 

Termenul de eliberare al permisului de transfer este de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, iar termenul de valabilitate al acestuia este de 90 zile de la data eliberării.

 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE TRANSFER FĂRĂ ACORD PREALABIL A ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR NELETALE SUPUSE NOTIFICĂRII DINSTATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE ÎN ROMÂNIA.    

a) cerere;

b) documente, însoţite de traducerea legalizată în limba română, efectuată de către un traducător autorizat, prin care se face dovada că armurierul de pe teritoriul spațiului U.E. este autorizat să efectueze transferul armelor şi, după caz, al muniţiilor respective;

c) factura proformă, din cuprinsul căreia să reiasă, obligatoriu, tipul, marca şi cantităţile de arme şi muniţii care fac obiectul transferului;

d) documente din care să reiasă că destinatarul din România este autorizat să procure, să deţină şi să efectueze operaţiuni cu armele/muniţiile care vor fi transferate către acesta;

e) documente din care să reiasă că paza transportului este asigurată pe teritoriul României;

f) împuternicirea legală a persoanei care solicită aprobarea de introducere a armelor şi muniţiilor neletale supuse notificării, în România, după caz.

 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE IMPORT/EXPORT ARME ŞI MUNIŢII LETALE ŞI NELETALE DIN STATE TERŢE ÎN ROMÂNIA

           a) cerere

b) factura proformă tradusă de un traducător autorizat, din cuprinsul căreia să reiasă, obligatoriu, tipul, marca şi cantităţile de arme şi muniţii;

c) certificatul emis de către producător sau de către un organism internaţional din care să rezulte că armele și munițiile îndeplinesc condiţiile de siguranţă în utilizare;

d) documente, însoţite de traducerea legalizată în limba română, efectuată de către un traducător autorizat, prin care se face dovada că armurierul din afara spațiului U.E. este autorizat să efectueze operațiuni cu arme și muniții;

e) copia autorizației de efectuare de operațiuni cu arme și muniții a persoanei juridice din România;

f) dovada asigurării pazei transportului, în condiţiile legii;

g) dovada achitării taxei pentru avizare, prevăzută de legislaţia în vigoare.

 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE EXPORT ARME ŞI MUNIŢII LETALE ŞI NELETALE

a) cerere;

b) avizul (acordul) statului terț prin care acesta autorizează importul pentru marca, tipul, calibrul și cantitatea armelor și munițiilor care fac obiectul tranzacției;

c) notificările statelor terțe tranzitate (în cazul transportului terestru) precum că nu au nici o obiecție referitoare la tranzitarea armelor sau munițiilor către importatorul din statul de destinație;

d) factura proformă, din cuprinsul căreia să reiasă, obligatoriu, tipul, marca şi cantităţile de arme şi muniţii;

e) certificatul emis de către producător sau de către un organism internaţional din care să rezulte că armele și munițiile îndeplinesc condiţiile de siguranţă în utilizare;

f) documente, însoţite de traducerea legalizată în limba română, efectuată de către un traducător autorizat, prin care se face dovada că armurierul din afara spațiului U.E. este autorizat să efectueze operațiuni cu arme și muniții;

g) copia autorizației de efectuare de operațiuni cu arme și muniții a persoanei juridice din România;

h) dovada asigurării pazei transportului, în condiţiile legii;

i) dovada achitării taxei pentru avizare, prevăzută de legislaţia în vigoare.

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române prin structura specializată, respectiv D.A.E.S.P. gestionează exclusiv segmentul transferurilor / importurilor / exporturilor de arme şi muniţii destinate uzului civil                                                                                                                                                                                                                                         

            .

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII PAŞAPORTULUI

EUROPEAN PENTRU ARME DE FOC

În vederea eliberării paşaportului european pentru arme de foc, cetăţenii români sau rezidenţii statelor membre care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, ce îndeplinesc condiţiile prevăzute de Lege vor depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la organul de poliţie competent care le-a acordat permisul de armă, un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7;

b) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

c) documentul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau după caz, copie legalizată a documentului de identitate;

d) permisul de armă valabil (vizat) al solicitantului, în original şi în copie, sau după caz, copie legalizată a permisului de armă;

e) documentele  care atestă calitatea  în  baza  căreia solicitantul a obţinut permisul de armă tip B (permis de vânătoare eliberat de o asociaţie de vânătoare legal constituită, carnet de antrenor sau legitimaţie de sportiv eliberate de autoritatea de resort, vizat de federaţia de specialitate şi un document eliberat de aceasta din care să reiasă că sportivul urmează să participe la concurs cu arma proprie înscrisă în permisul de armă).

f) documente prin care se argumentează motivele introducerii armelor pe teritoriile statelor membre în perioada  călătoriei (invitaţie în vederea participării la un concurs de tir, respectiv la vânătoare).

Documentele originale prevăzute mai sus se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

În situaţia în care solicitantul şi-a schimbat domiciliul sau, după caz, reşedinţa în cazul rezidentului statului membru, de pe raza de competenţă a organului de poliţie care i-a acordat permisul de armă, acesta se prezintă pentru eliberarea paşaportului european al armelor de foc la organul de poliţie competent pe raza căruia şi-a stabilit noul domiciliu sau reşedinţa şi în evidenţa căruia se află la data solicitării.

În paşaportul european pentru arme de foc se înscriu numai armele letale pentru care titularul are drept de port şi folosire.

(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, rezidenţii statelor membre care doresc să călătorească în România cu arme de foc şi/sau muniţii şi au efectuată menţiunea în paşaportul european pentru arme de foc că introducerea armelor respective este supusă autorizării pe teritoriul României, vor depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la organul de poliţie competent din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv al oricărui inspectorat judeţean de poliţie sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române, un dosar cuprinzând următoarele documente:

 • cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5;
 • paşaportul european pentru arme de foc al solicitantului, în original şi în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia;
 • documentul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia.

(2) Documentele originale se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

În termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de poliţie competente eliberează autorizaţia de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.

 

Procurarea armelor letale de pe teritoriul României

(1) Procurarea unei arme letale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidenţii statelor membre, în scopul scoaterii acesteia din ţară, se poate face, în condiţiile prezentei legi, numai în baza autorizaţiei de procurare a armei sau, după caz, a muniţiei, eliberată de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmează să fie procurată arma, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În vederea obţinerii autorizaţiei de peocurare a armelor letale solicitantul va depune la formaţiunea de poliţie competentă teritorial un dosar ce va cuprinde următoarele documente:

 • cerere-tip;
 • documentul de identitate al solicitantului, în original şi în copie sau, după caz, copie legalizată a acestuia, însoţit de traducerea legalizată în limba română;
 • autorizaţia prealabilă de procurare a armei sau, după caz, a muniţiilor, eliberată de autorităţile competente ale statului al cărui rezident este solicitantul, însoţită de traducerea legalizată în limba română.

În termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de poliţie competente eliberează autorizaţia de procurare a armei letale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, în scopul scoaterii acestora din ţară.

 

ACTE NECESARE PENTRU AVIZAREA OPERAŢIUNILOR DE IMPORT-EXPORT

CU ARME ŞI MUNIŢII

CONDIŢII ÎN CARE PERSOANELE JURIDICE POT EFECTUA OPERAŢIUNI

CU ARME ŞI MUNIŢII

 • în obiectul de activitate să aibă incluse operaţiuni cu arme şi muniţii;
 • societatea să fie autorizată de unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul, conform art. 108 din Legea nr. 295/2004;
 • să deţină spaţiu pentru depozitare şi vânzare cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi a muniţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 • să deţină registru tip pentru evidenţierea operaţiunilor de vânzare a armelor şi muniţiilor, vizat de organele de poliţie competente;
 • persoanele care efectuează operaţiuni cu arme şi muniţii, să prezinte certificat de cazier judiciar din care să rezulte că nu au fost condamnate la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an pentru infracţiuni comise cu intenţie.

 

Prin O.U. nr. 26/2008 a fost introdusă obligativitatea societăţilor comerciale autorizate să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii de a obţine avizul Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru spaţiile destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţii.

OBLIGAŢIILE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE DUPĂ EFECTUAREA IMPORTULUI

Societăţile comerciale care au obţinut avizul favorabil pentru importul sau exportul de materii explozive au obligaţia, ca în termen de 30 zile de la efectuarea importului, să se prezinte la D.A.E.S.T. cu următoarele documente:

 • Declaraţiile vamale pentru import;
 • Facturile externe;
 • Dovada asigurării pazei transportului cu efective de jandarmi

 

PROGRAMUL DE DEPUNERE ŞI RIDICARE A DOSARELOR

 

 • Directorul Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase - Marţi: orele 14.30 - 16.00

Joi: orele 10.00 – 11.30

 • Directorul Adjunct al Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase - Miercuri: orele 14.30-16.00

Vineri : orele 10.00-11.30

 

NOTĂ:

Dosarele de avizare a licenţelor de import-export se depun la sediul I.G.P.R.- D.A.E.S.P., prin serviciul secretariat (tel. 021/ 208.25.25/interior 26.049), în zilele de audienţă stabilite de conducerea unităţii.

 • NU SE ACCEPTĂ DEPUNEREA DOSARELOR ÎN ALTE CONDIŢII, SAU PRIN INTERMEDIARI.
 • NU SE ACCEPTĂ DECÂT DEPUNEREA DOSARELOR COMPLETE, VIZATE ÎN ACEST SENS DE UN LUCRĂTOR AL SERVICIULUI ARME DIN CADRUL DIRECTIEI ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE DIN INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE.

 

 

Galerie foto